Bokningsvillkor onlinebokning

Bokningsvillkor ONLINBOKNING

Alla bokningar som görs resulterar i en bokningsbekräftelse som skickas till Dig per e-post. Denna bekräftelse genereras av bokningsprogrammet och innehåller en specifikation på Din bokning samt ett bokningsnummer. Detta bokningsnummer är unikt för Din bokning och det är därmed viktigt att du sparar detta. Det är Ditt ansvar att meddela Gold of Lapland om Du inte erhåller denna bokningsbekräftelse. Vänligen kontakta oss på info@goldoflapland.com eller telefon +46 (0)918-331 10.

Allmänna villkor
Dessa allmänna villkor gäller mellan Gold of Lapland ekonomisk förening (GOLEF) och Dig som själv eller genom annan träffar avtal med GOLEF enligt vad som har angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, transport, aktiviteter, köp av andra produkter eller en kombination av dessa.

Vem är ansvarig?
Ansvarig för onlinebokningen är Gold of Lapland ekonomisk förening, Storgatan 63, 935 32, Norsjö, Tel +46 (0)918-331 10, Org.nr: 769614-4976. Bokningsstället är skyldig att se till att Du får nödvändiga färdhandlingar och att Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning. Om produkterna bokas hos återförsäljare är det återförsäljarens skyldighet att se till att arrangörens villkor och betalningsrutiner efterföljs av dennes kund.

När blir min bokning bindande?
Bokningen gäller för såväl GOLEF, GOLEF:s leverantörer som för Dig så snart GOLEF bekräftat bokning.

Vad, när och till vem ska jag betala?
Du skall betala publicerat pris för bokningen plus eller minus sådana ändringar av skatter och transportkostnader som inträffat efter bokningen. Tidpunkt och mottagare av betalning framgår av Särskilda Villkor.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka skriftligen eller muntligen till GOLEF info@goldoflapland.com, tel +46 (0)918-331 10. Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som GOLEF säljer för ett i förväg angivet pris (paket), kan Du inte avboka enskilda delar av arrangemanget. Vid avbokning gäller denna endast efter mottagen bekräftelse från GOLEF om andra avbokningsmöjligheter finns, framgår detta av Särskilda Villkor, vid avbokning gäller avgifter enligt Särskilda Villkor.

Vad gäller om jag vill ändra på något?
Om möjlighet finns att ändra på delar av bokningen framgår kostnaden för detta av Särskilda Villkor.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd. För prisuppgifter, se Särskilda Villkor. Med avbeställningsskydd kan Du avboka fram till 24 timmar innan ankomstdagen utan annan avgift än en expeditionsavgift på 5 % av bokningens pris dock högst 150 kr om följande inträffar (vid senare avbokning utgår full avgift):
a. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
b. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c. Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda, eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att Du skall stå fast vid Din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Avgiften för avbeställningsskydd, ändringsavgifter samt bokningsavgift återbetalas ej.

Vad händer om jag och arrangören inte kommer överens?
Vänd Dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens kan Du vända Dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm.

Vad har jag för skyldigheter?
• Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för Dig ska vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.
• Du måste följa ordningsregler anvisningar och bestämmelser som gäller för stugan/-lägenheten, transportmedlet etc. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på anläggningen och dess inventarier genom att Du eller någon annan i Ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda hyresobjektet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och Du får inte låta flera personer övernatta i hyresobjektet eller på tomten, än vad Du uppgav i bokningen. Alla personer skall uppges vid bokningstillfället.
• Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till uthyraren har hon rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som ät tillåtet för objektet. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Du som gäst skyldiga att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovannämnda.
• Om Du har något klagomål gällande objektet skall Du i första hand kontakta leverantören så att eventuella oklarheter kan lösas under Din vistelse.
• Du skall vid bokningstillfället uppge om Du lider av någon typ av allergi så vi som förmedlare har möjlighet att hitta rätt objekt till Dig.
• OBS! Det står även i beskrivningen för objektet att husdjur/rökning inte är tillåtna. Vi kan ej garantera att det inte har varit något husdjur/rökning kort tid innan objektet tillträdes.
• Vi bokning av stuga där städning ej ingår måste Du städa före avresan om inte annan överenskommelse är gjord. Vid utebliven städning kommer en kostnad om minst SEK 1000 att debiteras.
• Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Köp av vara/presentkort
Ångerrätt, när du köper en vara eller en tjänst på distans eller vid hemförsäljning har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar, när du handlar inom Sverige. Om du ångrar dig vid internet- eller postorderköp får du själv betala returportot.

Personuppgiftslagen
Genom att betala samtycker Du till att personuppgifter får behandlas av GOLEF och lagras enligt PuL. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration och att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet. Uppgifterna kan också komma att användas för att informera om reserelaterade erbjudanden. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar som initierats av någon av de inblandade leverantörerna.

SÄRSKILDA VILLKOR

Utgivare och paketarrangör: Gold of Lapland ekonomisk förening

Minimiålder för bokning
För att boka/ingå avtal med GOLEF måste Du vara 18 år. Vid boende i större sällskap skall minst en person vara 18 år, om ingen högre åldersgräns anges vid bokningstillfället på anläggningsinformationen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde.

Betalning
Vid bokningar online accepteras endast kortbetalning, där hela försäljningssumman erläggs i samband med bokningen.

Avbeställningsskydd
Kan endast tecknas vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet gäller för samtliga namngivna personer i bokningen. Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med uppvisande av läkarintyg. Om kunden väljer att utnyttja avbeställningsskyddet avbokas samtliga personer i bokningen. Ingen delåterbetalning kan ske om övriga väljer att utnyttja resan.
325 kr per bokning.

Avbeställningskostnader

(Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller)

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga 5 % av resans pris.

Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 15 % av resans pris.

Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 50 % av resans pris.
Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall resenären betala hela resans pris.

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturaavgift återbetalas ej.

Ändringskostnader
150 kr per bokning och tillfälle utgår. Tilläggskostnader för ändring av färdbiljetter kan tillkomma utöver denna avgift.

Villkor för överlåtelse
Överlåtelse av boende och arrangemang kan ske före avresedagen. Ändringskostnader tillkommer.

Force Majeure
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldigheter eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Välkommen till Gold of Lapland!

Gold of Lapland
Europeiska regionala utvecklingsfonden
Region Västerbotten